Disclaimer Scouting St. Pancratius / Maria Immaculata Erica

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting St. Pancratius / Maria Immaculata Erica tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken we noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Daarnaast garanderen we niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer er hyperlinks naar andere internetsites (van derden) worden aangeboden, waaronder Scoutpedia, Scoutingforum en eventuele links naar individuele Scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting St. Pancratius / Maria Immaculata Erica de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting St. Pancratius / Maria Immaculata Erica aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet geverifieerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting St. Pancratius / Maria Immaculata Erica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of wij op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan onze vereniging of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Scouting St. Pancratius / Maria Immaculata Erica.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Scouting St. Pancratius / Maria Immaculata Erica behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van Scouting St. Pancratius / Maria Immaculata Erica merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Fotomateriaal en content

Content en foto's zijn © Scouting St. Pancratius / Maria Immaculata Erica en diverse fotograven. Wilt u iets van dit fotomateriaal of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de webredactie.